Latijn

Het vak Latijn heeft twee belangrijke componenten: de studie van een taal, het Latijn, enerzijds, en via deze taal het bestuderen van een samenleving en cultuur, de Romeinse, anderzijds.

Deze twee componenten zijn echter geen doel op zich, maar dienen een hoger doel:

  • zo is het bij de studie van de Latijnse taal niet de bedoeling dat de leerlingen opgeleid worden tot specialisten in de Latijnse taalkunde, laat staan dat zij zouden leren om deze oude taal op actieve wijze te hanteren. Via de taalstudie verwerven zij echter wel inzicht in abstracte taalstructuren, leren zij op een probleemoplossende manier met taal omgaan en verscherpen zij daardoor hun algemene taalvaardigheid. De eigenheid van de Latijnse taal (flecterend, eigen zinsbouw, eigen woordorde …) ontwikkelt bovendien het analytisch en synthetiserend vermogen van de leerlingen. Een deel van de hier verworven vaardigheden en attitudes kunnen zij vervolgens niet alleen inzetten bij de studie van moderne vreemde talen, maar dit zal ook hun taalbeheersing van het Nederlands verhogen;
  • zo zal ook de studie van de Romeinse cultuur en het voortleven daarvan in latere periodes niet bestaan uit de steriele reconstructie van een samenleving of ingegeven zijn door een misplaatste nostalgie naar een ver verleden. De antieke cultuur wordt steeds gezien vanuit de confrontatie met de eigen tijd, als het ware als een casestudy om problemen en spanningsvelden uit de hedendaagse samenleving vanuit een ruimer perspectief te bekijken. De leerlingen zullen door hun analyse van de antieke cultuur en identiteit, en de daaraan gekoppelde reflectie over de eigen cultuur en identiteit, een ruime opvoeding krijgen tot bewuste en kritische burgers die de uitdagingen van onze snel evoluerende samenleving aankunnen.

De optie Latijn staat open voor alle jongeren, wat ook hun sociale of culturele achtergrond is. De enige vereiste is een brede interesse en nieuwsgierigheid om een oude cultuur te leren kennen door middel van de studie van de authentieke teksten die die cultuur voortgebracht heeft.

De studie van Latijn draagt bij tot de ontwikkeling van historisch bewustzijn: het besef dat mensen in de klassieke oudheid zich dezelfde vragen stelden als wij, maar dat de antwoorden vaak heel verschillend waren, maakt de klassieke oudheid voor de leerlingen zowel vertrouwd als vreemd. De confrontatie met wat anders is, verruimt de horizon van de leerlingen en hierdoor leren zij hun eigen, vanzelfsprekend geachte opvattingen en gevoelens in vraag te stellen.
De studie van Latijn geeft de leerlingen meer inzicht in de wortels van de Europese beschaving, waardoor zij niet alleen de westerse cultuur beter begrijpen, maar die ook kunnen vergelijken met niet-westerse culturen.

Door de specifieke lectuur- en werkmethode die in het vak Latijn gehanteerd wordt, waarbij er een voorname plaats is voor probleemoplossend en onderzoekend leren en waarbij de analytische, synthetiserende en structurerende vaardigheden van de leerlingen voortdurend aangescherpt worden, biedt deze optie een goede voorbereiding op alle mogelijke vervolgopleidingen in het hoger onderwijs.

(Visietekst leerplannen Latijn SO GO)

Lessentabellen