Wetenschappen

Heb je interesse in wetenschappen en techniek? Ben je gefascineerd door rekenvraagstukken? Doe je graag aan experimenteel onderzoek? Wil jij steeds meer weten over het hoe, wat en waarom van een wetenschappelijk vraagstuk? Wil je later graag ingenieur, arts of kinesist worden?
Dan is de richting wetenschappen misschien iets voor jou!

In de tweede graad kan je kiezen voor de richting wetenschappen of in de richting Latijn voor de optie wetenschappen. In beide gevallen krijg je een flink pakket positieve wetenschappen aangeboden, namelijk biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde). Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent:

  • vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum,
  • nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag,
  • in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie,
  • een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAIn de derde graad kan je kiezen voor de richting Wetenschappen – Wiskunde, Latijn – Wetenschappen of Moderne Talen – Wetenschappen.

  • De component WetenschappenOLYMPUS DIGITAL CAMERA omvat de vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelenOLYMPUS DIGITAL CAMERA van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen:
    experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.
  • In de derde graad wordt de cursus Wiskunde – via het complementair gedeelte – uitgebreid tot 7u. In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

Wat na het ASO?
Het ASO bereidt je niet voor om direct te gaan werken na het beëindigen van je secundaire studies. De leerplannen zijn zo opgemaakt dat elke studierichting in principe voorbereidt op alle vormen van hoger onderwijs. De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. Er zijn geen beperkingen.

Wij ondersteunen STEM! STEM staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics en bundelt een waaier aan technologische en exacte wetenschappen. In een complexe maatschappij als de onze is er een grote nood aan mensen met STEM-profielen. Om loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek te stimuleren, stippelde de Vlaamse Regering een actieplan uit tot 2020. Onze wetenschappelijke richtingen leggen een accent op wiskunde, exacte wetenschappen, techniek of ICT met als bedoeling dat afgestudeerden een wetenschappelijke en/of technisch georiënteerde job kunnen uitoefenen.

Lessentabellen