PAV

In onze 1B-klassen werken we op een gelijkaardige wijze als in 1A (leerwegen) maar dan voor 16 uren per week. Dit gebeurt in de PAV-lessen en in de projectlessen.

PAV staat voor Project Algemene Vakken. Het vak staat voor een geïntegreerde aanpak van basisleerinhouden en basisvaardigheden in bruikbare en herkenbare contexten (thema’s). Dit vervangt de vroegere opsplitsing in vakken met hun afzonderlijke leerinhouden (Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde, wetenschappen en geschiedenis).

De vakgebonden eindtermen en dus ook de leerplandoelstellingen worden gegroepeerd in de volgende functionele domeinen.

  • Functionele rekenvaardigheid
  • Functionele taalvaardigheid
  • Functionele informatieverwerving en -verwerking
  • Organisatiebekwaamheid
  • Tijd- en ruimtebewustzijn
  • Maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid

Om deze eindtermen te realiseren worden actieve werkvormen ingeschakeld. Meestal wordt er thematisch aan de leerinhouden gewerkt.

Tijdens deze lessen kunnen de leerlingen kiezen welk soort begeleiding ze nodig hebben. Dit altijd in samenspraak met de leerkrachten. Het leslokaal kreeg dan ook een aangepaste inrichting. We hebben een grote instructiehoek waar klassikaal aan 24 kinderen kan worden lesgegeven, we hebben zit-en staanhoekjes en we hebben de kleine instructieruimte waar in kleine groepjes gewerkt kan worden.

We werken in 1B en 2B met doelenrapporten. Via deze rapporten kunnen de kinderen zien waar ze staan in het bereiken van hun lesdoelen (en leerplandoelen) en weten ze aan welke vaardigheden en kennisonderdelen er nog gewerkt moet worden. Ook hier wordt de werking door de leerlingen en de leerkrachten als positief ervaren. We willen dit systeem van werken dan ook verder zetten in het 2 de beroepsvoorbereidende leerjaar.

We spreken bij de leerwegen en de PAV-werking over onderwijs op maat van de leerling zelf ondersteund door teamteaching.